ViralFun

Regulamin

Regulamin REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis internetowy udostępniany jest Użytkownikom pod adresem viralfun.pl 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Operatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Usługa Serwisu polega na udostępnianiu Użytkownikom oprogramowania (Aplikacji), za pomocą którego możliwe jest prowadzenie procesów związanych z promocją twórczości Użytkownika. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, po uprzednim wyrażeniu zgody na treść niniejszego Regulaminu. § 2. DEFINICJE 1. Serwis ? serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem memy.pl, umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym korzystanie z udostępnianej przez Operatora Aplikacji, zgodnie z Regulaminem, 2. Operator - właściciel serwisu memy.pl 3. Użytkownik ? osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Serwisu, po zaakceptowaniu przez nią treści Regulaminu, 4. Aplikacja ? udostępniane Użytkownikowi przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oprogramowanie, wspierające w zakresie jego funkcjonalności i przeznaczenia promocję materiałów wgranych przez Użytkownika, 5. Usługa elektroniczna ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 6. Regulamin ? niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. § 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU 1. Operator ma prawo do zamieszczania na Serwisie treści reklamowych, dotyczących usług Operatora. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów. 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili istniejącej funkcjonalności Serwisu, w tym Aplikacji, w szczególności poprzez rozbudowę o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników. 3. W związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu oraz Aplikacji (ani jakiejkolwiek ich części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu. 4. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest w szczególności do: a) zamieszczania w Aplikacji informacji oraz plików, związanych z celem prowadzenia Serwisu, b) opisywania umieszczonych przez siebie plików. 5. Za skutki działań Użytkownika polegające na umieszczaniu lub udostępnianiu plików lub jakichkolwiek innych treści w Serwisie i Aplikacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik podejmujący takie działania. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Operatora z tytułu umieszczenia lub udostępnienia przez danego Użytkownika określonych plików lub jakichkolwiek innych treści w Aplikacji, Użytkownik będzie zobowiązany zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom odpowiednio Operatorowi lub podmiotowi opisanemu powyżej, zgłaszającemu roszczenia, wstępując do sporu w miejsce Operatora. W przypadku, gdyby Operator zadośćuczynił takim roszczeniom, zastrzega on sobie prawo domagania się od Użytkownika naprawienia szkód poniesionych z tego tytułu, w tym kosztów pomocy prawnej. 6. Użytkownik, korzystając z Aplikacji poprzez umieszczanie konkretnych plików lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż przysługują mu do nich wszelkie prawa, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, a także że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich. § 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu i Aplikacji przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę, za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową, przy zapewnieniu dostępu do poczty elektronicznej. Operator zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java Flash, a także cookies. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub utrudnienia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, uniemożliwiające mu prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji. § 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Dostęp i korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym z Aplikacji, jest nieodpłatne. 2. Wszelką odpowiedzialność prawną za działania podjęte przez Użytkownika z wykorzystaniem Systemu i Aplikacji ponosi Użytkownik. § 6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Operatorem przy wykonywaniu Usług elektronicznych, świadczonych przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu. 2. Korzystając z Serwisu oraz Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem, a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa autorskie i prawa pokrewne przysługujące osobom trzecim. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo działania Serwisu i Aplikacji lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom. 3. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania Operatorowi treści o charakterze bezprawnym. 4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku naruszenia Regulaminu przez innego Użytkownika Serwisu. 5. Zabronione jest jakiekolwiek gromadzenie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie lub Aplikacji w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest także wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. § 7. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem i Aplikacją oraz Kontami Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.). 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw, o których mowa w punkcie 1 3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu oraz Aplikacji, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu oraz Aplikacji bez zgody Operatora, stanowi naruszeniem Regulaminu. § 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI OPERATORA 1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługę elektroniczną z należytą starannością. 2. Odpowiedzialność Operatora doznaje następujących ograniczeń: a) Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Serwisu oraz Aplikacji, b) Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik w związku z niezawinionym przez Operatora działaniem Aplikacji, jak również z tytułu ewentualnych utraconych korzyści przez Użytkownika. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Użytkownika szkodę niezawinioną przez Operatora. 4. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług elektronicznych z przyczyn technicznych, związanych w szczególności z usunięciem usterek Serwisu. 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług elektronicznych z przyczyn nie leżących pod stronie Operatora, w tym spowodowanych działaniem siły wyższej. 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. § 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPERATORA 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@memy.pl 2. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 3. Zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ? celem usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji przez Operatora. 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 5. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, formularzu rejestracyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób. § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu i Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 2. Umowy zawierane przez Operatora w ramach działalności Serwisu oraz Aplikacji zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis. 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem związane ze świadczonymi przez Operatora Usługami w ramach Serwisu i Aplikacji, zostają poddane właściwemu sądowi powszechnemu. 5. Użytkownik będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 7. Dostęp do niniejszego Regulaminu jest zapewniony w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu memy.pl a Użytkownik jest uprawniony do jego pobrania i sporządzenia jego wydruku.